Sektörlerimiz

Yatırım Grubu

Fikirlerin yarıştığı bir çağda yaşıyoruz. Ancak iş yaşamında, doğru bir fizibiliteyle ve yeterli bir yatırımla desteklenmeyen hiçbir fikrin başarı şansı yüksek olmayacaktır. Doğru bir fikrin doğru bir yatırım kanalıyla buluşabilmesi ise şansa bırakılmayacak kadar hayati önem taşımaktadır.
Yiğit Yatırım gerek kendi bünyesinde, gerekse Yatırım dışında üretilen fikirlere uygulanma olanağı tanımak amacıyla yatırım bölümünü oluşturmuş bulunuyor. Yeni ve yaratıcı fikirleri desteklemek üzere kurulan yatırım bölümü, aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir. Kendi yatırım stratejisini belirlemek dışında uluslararası projelere yatırımcı bulma hedefinde çalışmaktadır.
Yiğit Yatırımın ana faaliyet alanlarından birini de “Turizm”, “medya” ve “sanayi” oluşturmaktadır.

MEVCUT YATIRIM YAPILAŞMALARI
Yiğit Yatırım bünyesindeki tüm işleri kapsamaktadır.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI
Yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak biz, amaçlanan uzun ve kısa vadeli yatırım hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri durumlarının dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yatırımcılara gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde hiçbir zaman bulunulmaz. Yatırım tavsiyeleri, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılarak sunulur.Yatırımcının mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunmak ana amaçtır. Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile yatırımcılar arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle yatırımcının menfaati gözetilerek, yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise yatırımcılara adil davranılır.

Yatırımcılara duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları yatırımcılara duyurulmadan önce kendi veya üçüncü şahıslar lehine kullanılamaz.

PLANLI FİRMA YATIRIMLARI
Planlanan ve uygulama aşamasına gelmiş birçok faaliyette hizmet verecek yatırım planlamaları bulunmaktadır.

Medya grubu

Kitle iletişim araçlarındaki teknik gelişim ve reklam mecralarında çeşitlilik, özellikle son 20 yıl içinde medyanın gücünü kat kat artırmış bulunuyor. Yapımlar arasında değişen rekabet koşulları sonucu, teknik yeterlilik kadar yaratıcı fikirlerin ve tanıtım stratejilerinin de önemi artmış, içinde bulunduğumuz çağ “İletişim Çağı“ kavramıyla tanımlanır hale gelmiştir.
Radyo ve televizyon yayıncılığı “İnternet“ teknolojileriyle güçlü bir rakip edinmiş, reklam ve halkla ilişkiler sektörü, küreselleşen dünyada sınırları zorlayan fikirlere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyar hale gelmiştir.
Yiğit Yatırım, fikirler ve stratejiler alanındaki güçlü performansıyla medya çalışmalarını başlatmış ve kısa sürede aşağıdaki faaliyet alanlarında üretime geçmiştir. “Medya olarak biz havada, karada ve denizde faaliyet göstermekteyiz”

TELEVİZYON
En etkili kitle iletişim araçları arasında sayılan televizyon yayıncılığı, 1980’li yılların sonuna dek ulusal çapta karasal (analog) yayın yapan az sayıda TV kuruluşuyla sınırlıydı. Oysa son 20 yıl içinde dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte, uydu ve internet üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının sayısı binlerle ölçülür oldu. Bu gelişmeye paralel olarak, televizyon reklamlarına yönelik medya planlama stratejileri ve pazarlama tekniklerinde önemli değişimler gözlendi.

Yiğit Yatırım, günümüzde ulusal sınırları aşan, rekabet yöntemlerini uluslararası iletişimin ve reklam paylaşımının yeni kurallarına uyarlayan televizyon yayıncılığı dünyasına özgün ve güçlü kanallar kazandırmayı hedefliyor. Çok uluslu ilişkiler ağı içinde karşılıklı fikir ve program akışı sağlayan yeni tematik internet televizyon kanalları için üç kıtada proje çalışmaları gerçekleştiriyor.

Merkezi Bursa’da bulunan Yiğit medya, uluslararası düzeyde yayın yapacak ve geniş kitlelere ulaşabilecek genel ve tematik yapılaşmaları kurar, işletir ve uygun koşullar altında devreder. Dünya geneline yayın yapacak tüm yapılaşmaların koordinasyon faaliyetini Türkiye merkezinden yürüten Yiğit Medya; yayın lisansı, teknik altyapı, reklam ve PR çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri – New York merkezli SYCWORLD yapısı ile, yayın içeriği ve danışmanlık hizmetlerini ise, Almanya – Stuttgart merkezli şirket işbirliğiyle sürdürmektedir.

YAPIMCILIK
Yapımcılık faaliyeti olarak hem bünyemizde hemde partnerlerimiz ile birçok alanda hizmet vermekteyiz. Hava, kara ve deniz olarak tüm sistemlerimiz ve yapılaşmamız mevcuttur. Bu yapılaşmaya Yiğit Havacılık ve Yiğit Denizcilik destek vermektedir.

FİLM YAPIM
Sinema sanatı, dünya çapında bir endüstriye dönüşmüş durumda. Elde ettiği ekonomik büyüklüğün yanı sıra, etkin bir tanıtım ve propaganda aracı. Türkiye, dünya ülkeleri arasında yerli film pazarının en büyük olduğu üçüncü ülke durumundadır.
Buna karşın Türk sinema sektörünün yarattığı ekonomi, 200 milyar USD büyüklükteki dünya sinema sektörünün henüz binde ikisini oluşturuyor. Üstelik festival ödülleri dışında, uluslararası alanda gişe başarısı yakalamış bir filmimiz henüz bulunmuyor. Yiğit Yatırım, yereli evrenselle buluşturmayı hedefleyen ve süreci başarılı bir halkla ilişkiler stratejisiyle tamamlayan uluslararası yapımlara imza atmak üzere, aşağıda faaliyet alanları tanımlanan film ve sahne etkinlikleri bölümünü kurmuştur.

BELGESEL YAPIM
Belgesel (dokümanter) deyimi “belgelerle ilgili, belgelerden oluşan, belgelere dayanan ” gibi anlamları dile getirdiği için kullanımı sadece sinemayla ilgili değildir. Belgesel film ise sinema içinde ayrı bir yeri olan ve çeşitli alt türlere ayrılan sanat dalı olarak bilinir. Belgesel film, insanların hem zihinsel etkinliğini, hem de duygusal etkinliğini harekete geçirmeyi amaçlıyor ve bu amaç da yaşamın gerçekliğini sanat yoluyla ifade etmeyle gerçekleştiriliyor. Belgesel film yaşadığımız dünyanın gerçekliği ve yaşamın kendisi olarak karşımıza çıkıyor. 
Sanatın yaşantıyla, yaşantının tarih oluşturmakla buluştuğu, yedinci sanatın bu alt dalını Yiğit Film olarak birçok proje ile icra etmekteyiz. Belgesellerin bize yalnızca geçmişte olanları anlatmakla kalmayacağını, aynı zamanda gelecekteki olayların gerçekliğini yorumlayacağını bildiğimizden bu yöndeki çalışmalarımızı büyüterek sürdürmekteyiz.

MÜZİK YAPIM
Müzik dünyası ile alakalı yapımların oluşturulması ve mevcut yapımların desteklenmesine yönelik birçok çalışmalar hedeflenmektedir.
Öncelikli olarak film müzikleri konusunda çalışmalarını sürdüren yapılaşmamızın hedefleri arasında, kendi projelerinin alt yapılaşmasının oluşturulması ve değerini gördüğümüz başka projelere de alt yapı oluşturmak yatmaktadır.

TV YAPIM
Film dünyasında olduğu kadar televizyon dünyasında da yürüyen Yiğit Yatırım, kendi televizyon yapılaşması içerisinde yayınlanacak programlarını tüm dünyaya pazarlamak ve aynı zamanda tüm dünya televizyonlarına isteklere göre TV programları yapmak için yola çıktı. Faaliyetleri arasında tüm dünyada yayınlanan birçok formatı ülkelere uyarlamak olan oluşumda, kendi misyonuna özgün programları da oluşturmak yatmaktadır.

YAPIMLAR ALT OLUŞUM
Daha önce belirttiğimiz gibi sinema sanatı, dünya çapında bir endüstriye dönüşmüş durumda. Elde ettiği ekonomik büyüklüğün yanı sıra, etkin bir tanıtım ve propaganda aracı. İşte bu yüzden film sektörünün birçok alt oluşumları ortaya cıkmış ve zaman içerisinde bunlar da kendi içinde sektörleşmişlerdir. Yiğit Yatırım bu alanda kendini geliştirerek tüm dünyaya bu sektörler üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Profesyonel ekiplerle kendi projeleri dışında tüm sektöre hizmet vermektedir. Bir film oluşumunda gerekli olan tüm aşamalar oluşumumuzda faaliyet göstermektedir.

CAST AJANS
Tüm film ve televizyon yapılaşmaları için cast ajansı görevi gören oluşumumuz, tüm dünyadan istenilen özelliklerdeki profesyonel ve amatör oyuncuları temin edebilmektedir. Bu faaliyet, uluslararası alanda www.DEEPARTS.com adı ile de temsil edilmektedir.

PRODÜKSİYON HİZMETLERİ
Başta sualtı prodüksiyon malzemesi olmak üzere birçok film ve televizyon alt oluşum prodüksiyon ekip ve malzemelerini temin etmek ana faaliyetlerimiz içerisindedir. Bu malzemeleri kullanacak profesyonel ekibi de temin etmek oluşumumuzun hizmetlerindendir.

DOCUMENTARY FİLM NETWORK
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, radyo – televizyon yayıncılığı kadar kültür – sanat ve edebiyat alanında da gözle görülür bir üretim artışı yaşıyoruz. Daha çok, kitaba, sahne performansına, ev sinema sistemlerinde izleyebildiğimiz filme ve belgesel çalışmaya kolayca ulaşabiliyoruz. Tek sorun, milyonlarca eser arasında “bizim için” yazılmış “o” kitapla ya da “bizim için” çekilmiş “o” filmle tanışabilmek. Bu saptama, bir eser yaratmak kadar, bu çalışmanın doğru ve yeterli büyüklükte bir hedef kitleyle buluşması için uygun stratejinin geliştirilmesi ve güçlü bir dağıtım ağı kurulması ihtiyacının altını çiziyor.
Yiğit Yatırım, bu organizasyonu uluslararası düzeyde gerçekleştirmek üzere, Uluslararası DOCUMENTARY FİLM NETWORK projesini hayata geçiriyor. Dünya çapında üretilen belgesel filmleri ve sanat çalışmalarını gerek internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerekse dünya çapında yaygın, hızlı ve güçlü dağıtım ağı yoluyla hedef kitlelerine ulaştıracak. Tanıtmak, bilgilendirmek, merak uyandırmak ve soru sormak yayıncılık anlayışımızın gereğidir. Üretmek, birlikte çalışmak ve tüm dünyada yaygın bir dağıtım ağı oluşturmak ise DOCUMENTARY FİLM NETWORK’ün uzmanlık alanı…

SUALTI AJANS
Yenilikçi tasarım anlayışı ve sürekli kendini geliştiren projeleriyle Türkiye’deki ve Dünya’daki oyun endüstrisine ivme katan YİĞİT STÜDYOS’un hedefi, bu sektörü tüm dünyada geliştirmek ve yaymak ile aynı zamanda ülkemizin adını dünya çapında duyuracak işlere imza atmaktır.
ÇİZGI FİLM
ANİMASYON
OYUN
YAZILIM

STÜDYOS YAZILIM
Stüdyo çalışmalarının yaratılmasında ihtiyaç duyulan her türlü “gereksinim” çalışmaları uluslararası boyutta oluşturmaktayız. Kendi film ve belgesel projelerimizin stüdyo çalışmalarının yanı sıra talep edilen ve değerini gördüğümüz her projeye de oluşum ve yazılım aşamasında hizmet vermekteyiz.
Sanatsal bakış açısıyla benzerlerinden farklı kılarak projelerimizi gerçekleştirmeyi ilke edinerek yola çıktık. Giderek daha fazla rekabetçi olan pazarda projelerimizin tutunması için yaratıcı ve sofistike çözümler sunuyoruz. Kendi ekibimiz dışında konusunda uzman tüm dünyadan profesyonel ekiplerle de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

CREATIVE
Uzman olduğumuz sanatsal proje süreçleri konusunda hizmet vermenin yanı sıra, konusunda uzman ekipler ile birçok creative faaliyetleri bünyemizde gerçekleştirmekteyiz. Kendi bünyemizde oluşturduğumuz işlerimizin dışında, interaktif, reklam, fotoğraf, sualtı, organizasyon, atölye gibi istenen tüm karmaşık tanıtım tekniklerine kadar geniş bir skalada çözüm sunmaktadır. Tamamen butik bir yapılaşma olan ve kişiye özel çalışmalar sunulan oluşumumuzda, kendi ekibi dışında konusunda uzman tüm dünyadan profesyonel ekiplerle de çalışılmaktadır.
Aynı zamanda, marka yaratmanın yanı sıra bilinirliğe sahip markalara da hizmet veren tam hizmet ajansıyız.
GENEL CREATIVE
İLETİŞİM CREATIVE
FİLM CREATIVE
SUALTI CREATIVE
REKLAM AJANS
İNTERAKTİF AJANS
FOTOĞRAF ORGANİZASYON
PROJE OLUŞUM
ATÖLYE
TÜM CREATIVE FAALİYETLER

FİLM CREATIVE
Film ve belgesel çalışmalarının yaratılmasında ihtiyaç duyulan her türlü “creative” çalışmaları uluslararası boyutta oluşturmaktayız. Kendi film ve belgesel projelerimizin creative çalışmalarının yanı sıra talep edilen ve değerini gördüğümüz her projeye de oluşum ve yaratım aşamasında hizmet vermekteyiz.
Sanatsal bakış açısıyla benzerlerinden farklı kılarak projelerimizi gerçekleştirmeyi ilke edinerek yola çıktık. Giderek daha fazla rekabetçi olan pazarda projelerimizin tutunması için yaratıcı ve sofistike çözümler sunuyoruz. Kendi ekibimiz dışında konusunda uzman tüm dünyadan profesyonel ekiplerle de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

SUALTI CREATIVE
Sualtı dünyası, henüz keşfedilmemiş yaşam formları ve ekolojik sırları ile, gerek araştırmacılar gerekse belgesel film yapımcıları için vazgeçilmez alanlardan biri. Ancak sualtı araştırmacılığı ve belgeselciliği, yalın gözle ve günlük yaşamda kullandığımız yaygın teknolojik cihazlarla gerçekleştirilemeyecek kadar karmaşık bir konu. İhtiyaç duyulan sualtı ekipmanı kadar, bu ekipmanı kullanan ekibin de özel eğitimden geçmesi ve özel becerilere sahip olması gerekiyor.
Yiğit Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Sualtı Ajansı, bu alanda duyulan eksikliği gidermek amacıyla kuruldu. Günün getirdiği son teknolojiye sahip sualtı araştırma ve çekim ekipmanları ile bu ekipmanları kullanan deneyimli kadrosu, belgesel yönetmenlerine ve araştırmacılara profesyonel hizmet sunuyor. Satış ve kiralama yöntemleri ile alternatif hizmet seçenekleri sunan Sualtı Ajansı, birçok alanlarda faaliyet göstermektedir. Creative hizmetleri konusunda özel ekipmanları ve ekibi ile tüm sektöre kendi ekibimiz dışında konusunda uzman tüm dünyadan profesyonel ekiplerle de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

REKLAM AJANS
Deeparts aynı zamanda, marka yaratmanın yanı sıra bilinirliğe sahip markalara da hizmet veren tam hizmet ajansıdır. Kendi ekibimiz dışında konusunda uzman tüm dünyadan profesyonel ekiplerle de çalışmaktayız.

İNTERAKTİF AJANS
Deeparts uzman olduğu dijital medya ve interaktif proje süreçleri konusunda hizmet vermenin yanı sıra, salt internet reklam çeşitlerinden viral tanıtım gibi karmaşık tanıtım tekniklerine kadar geniş bir skalada çözüm sunmaktadır . Tamamen butik bir yapılaşma olan ve kişiye özel calışmalar sunulan oluşumumuzda, kendi ekibi dışında konusunda uzman tüm dünyadan profesyonel ekiplerle de çalışmaktadır.

ORGANİZASYON
Anlam olarak düzenlemek, kurmak, örgütlemek fiillerini temsil eden organizasyon; hizmet edilenlerin bir adım önünde olmayı gerektiren bir yaşam felsefesidir. Bunun için gerekli olan tek hedef yaratıcı tasarımlar olmalıdır. Medya sektöründe ve tüm yapılaşmalarda her türlü organizasyon hizmetleri ve alt yapısını oluşturmak üzere yola çıkan Yiğit Yatırım, bu faaliyetlerini uluslararası tedarikçileri ile sürdürmektedir.

HABER AJANS
Tüm dünyadan misyonuna uygun olan ve belirlediği haberleri isteyen tüm kuruluşlara ulaşmak görevini üstlenmiştir. İsteyen tüm televizyon oluşumlarına isteklerine göre haber ya da haber programları hazırlamak ana faaliyetleri içerisindedir.

YAYIN
İşitsel ve görsel iletişim teknolojilerindeki gelişmelere karşın, yazılı medya ve kitap yayıncılığındaki yükseliş kesintisiz devam etmektedir. Kitap, gazete ve süreli yayın çeşitliliği her geçen gün artmakta, bu yayınlar giderek daha çok sayıda okuyucuya ulaşmaktadır. Yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra, yazılı, işitsel ve görsel iletişim materyallerinin ve sanatsal çalışmaların kişisel kullanıma yönelik çoğaltım ve dağıtım çalışmaları, profesyonel bir sektör olarak gelişimini sürdürmektedir. Yiğit Yatırım’in bu konuda birçok gösterilen faaliyet alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

FOTOĞRAF SANATI
Zaman, Herakleitos’un tanımladığı nehir gibi sınırsız bir özgürlük içinde akıp gidiyor. Görelilik teorileri bir yana, zamanı durdurmak, dönmek ya da geri almak mümkün değil. Öncesi ve sonrasıyla, aklın sınırlarını zorlayan dev bir akış bu… Oysa zamanın atomu diyebileceğimiz ve belki de tanımlamakta güçlük çekeceğimiz o en kısa “an”ların her birinde hayata dair birçok öykü gizli. Üstelik bilemediğimiz, göremediğimiz ayrıntılarıyla öykülerin akışını değiştirebilecek güçte bir zaman kesitinden söz ediyoruz. Ve işte o en kısa “an”ı belgelemenin, o en kısa “an”da gizli derin öyküleri anlayabilmenin tek yolu, fotoğraf sanatı…
Yiğit Yatırım Başkanı Serkan Yiğit, kişisel tutkusu olan fotoğrafçılık sanatını dünyanın dört bir yanından usta fotoğrafçılarla buluşarak profesyonel bir performansa dönüştürüyor. Doğa, insan, kentler, vahşi yaşam, sualtı dünyası ya da daha öz bir anlatımla evrenin henüz kimsenin bilemediği sınırları içinde ulaşabildiğimiz her “yer” ve her “an”, bu performansın ilgi alanı dahilindedir.

Sanayi Grupları

Yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak tüketim talebinin artması sanayiye olan gereksinimi ekonomide üst sıralara taşımıştır. Sanayi sektörünün ekonomideki yeri ve taşıdığı önem göz önüne alındığında ise Türkiye’nin bu alanda gelişen eğilim ve potansiyeli yadsınamaz. Bunun bilincinde olan Yiğit Yatırım, yatırımcı kimliğini uzay, hava, kara ve deniz alanlarında sürdürmeyi amaçlar.
Türkiye’nin jeopolitik konumu baz alındığında ise denizcilik, gemicilik, havacılık, savunma ve uzay sanayi alanlarında ürettiği verimli projelerle ”Yiğit Sanayi” olarak hizmet vermektedir. Uzay sanayii, 20. yüzyılın başlarında roket teknolojisinin geliştirilmesi ve ilk yapay uydu olan Sputnik-I’in fırlatılması ile başlamış, ülkelerin artan istihbarat ve iletişim ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen füze ve uydu teknolojileriyle uluslararası bir yarışa dönüşmüştür. Yiğit Yatırım, uzay teknolojisi alanındaki uluslararası işbirliği ağıyla, iddialı bir sanayi grubunun girişimciliğini üstlenmiştir.
Havacılık sektörünün geldiği nokta ülkelerin kalkınmışlık kriterlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Zaman ve hız faktörünün değerli hale gelmesi, iş dünyasından turizme, acil sağlık ulaşımından habercilik sektörüne dek birçok alanda hava taşımacılığına yönelik ilgi ve talebi artırmaktadır. Bu gelişime katkı sağlayan Yiğit Yatırım, havacılık sektöründe birçok faaliyetler göstermektedir. Savunma sektörü, dünya çapında yaklaşık 1,5 trilyon USD tutarında yıllık üretim hacmine ulaşmış bulunuyor ve sürekli büyüyor.

Son yıllardaki Türk savunma sektörü, gereksinimlerinin yaklaşık %45’lik bölümünü yerli firmaların üretimiyle karşılıyor. Bu firmaların, gelecekte daha da önemli başarılara imza atacağı kuşku götürmez. Sektörün önemli oyuncuları arasında yer almak üzere yola çıkan Yiğit Yatırım, savunma sanayi alanında, birçok faaliyetler göstermektedir.
Denizcilik, ülkelerin dünyaya açılımına ve sosyoekonomik entegrasyonuna olanak sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Denizcilik sektörünün artan dünya nüfusu için önemli bir gıda, endüstriyel ürün ve istihdam kaynağı olduğu gerçeğinden hareket eden Yiğit Yatırım, bu alanda birçok faaliyetler göstermektedir.
Gemicilik sektörü, dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlar yapılması, dış ticaret taşımalarında deniz yolu payının yükseltilmesi, deniz turizmi, yatçılık ve balıkçılığın geliştirilmesi, bu sektöre yapılan doğrudan yatırımlarla ve yan sanayi yatırımlarıyla mümkün olabilecektir. Bu bilinçle denizcilik ve gemicilik sektörüne yatırım yapan Yiğit Yatırım, birçok faaliyet göstermektedir.

UZAY SANAYİİ GRUBU
Bu alandaki teknolojik gelişmeler, dünyanın ve onu çevreleyen atmosferin daha iyi tanımasına olanak sağladı. Oluşan yeni küresel pazar, ülkeler arasında güçlü bir rekabetin başlamasına, yeni iş ve uzmanlık alanlarının gelişmesine öncülük etti. Uzay sanayii alanındaki teknolojik üstünlük ve beraberinde gelen siyasi – askeri avantajlar, uluslararası arenada bir prestij unsuru olarak değerlendirilir oldu.
Gelişen teknolojinin uzay araçlarına / uydulara taşınmasının en büyük nedeni, gerek haberleşme ve gerekse görüntü elde etme hizmetinin daha verimli hale getirilmesinin istenmesidir. Dünya üzerinde meydana gelen fiziki değişimleri izleyebilme istegi ve ülke sınırları dışında kalan bölgelerden veriler elde etmedeki zorluklar uydu teknolojisi ile aşılmaktadır. Bu kapsamda, deprem ve sel felaketleri, orman yangınları, toprak kaymaları bu uydular sayesinde izlenebilmektedir.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl ise, uzaya ilişkin yeni hedefleri ve yeni kavramları hayatımıza kattı. Uzay turizmi, uzayda yaşam, uzayda üretim (mikrogravite) ve uzay hukuku, akla ilk gelenler arasında. Bu önemli iş kolunu sanayi yatırımları alanında tanımlayan Yiğit Yatırım, uluslararası alanda etkin kurum ve şirketlerle işbirliği içindedir. Uluslararası düzeyde uzay sanayinin güçlü firmaları arasında yer almayı hedefleyen Yiğit Yatırım, aynı zamanda ülkemizin bu alanda göstereceği her çabaya destek vermeyi kamusal bir sorumluluk olarak görmektedir.

HAVACILIK GRUBU
Havacılık sektörünün geldiği nokta ülkelerin kalkınmışlık kriterlerinde önemli bir yer tutmaktadır. 1986 yılında başlayan uygulamalarla Türkiye’deki konvansiyonel ve stol hava alanlarının sayısı hızla artmıştır. Ülkemizde ortalama toplam 67 hava alanı sivil trafiğe açık bulunmaktadır. Zaman ve hız faktörünün değerli hale gelmesi, iş dünyasından turizme, acil sağlık ulaşımından habercilik sektörüne dek birçok alanda hava taşımacılığına yönelik ilgi ve talebi artırmaktadır. Özel jet hizmetleri, hava taksiler, helikopter ambulanslar ve çekim amaçlı hava araçları, sektörün gelişimine alternatif boyutlar kazandırmıştır. Bu gelişime katkı sağlayan Yiğit Yatırım, havacılık sektöründe birçok faaliyetler göstermektedir.

SAVUNMA GRUBU
Savunma sektörü, dünya çapında yaklaşık 1,5 trilyon USD tutarında yıllık üretim hacmine ulaşmış bulunuyor ve sürekli büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu üretim hacminin yarısını tek başına karşılamaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ise iç piyasadan önemli ölçüde pay almaya başlamıştır. Son yıllardaki Türk savunma sektörü, gereksinimlerinin yaklaşık % 45’lik bölümünü yerli firmaların üretimiyle karşılıyor. Bu firmaların, gelecekte daha da önemli başarılara imza atacağı kuşku götürmez. Sektörün önemli oyuncuları arasında yer almak üzere yola çıkan Yiğit Yatırım, savunma sanayi alanında, birçok faaliyetler göstermektedir.

DENİZCİLİK GRUBU
Denizcilik, ülkelerin dünyaya açılımına ve sosyoekonomik entegrasyonuna olanak sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve gerek su ürünleri sektörü, gerek amatör ve profesyonel balık avcılığı faaliyeti, gerekse deniz ve yat turizmi için önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği diğer tarım türlerine oranla hızlı bir şekilde büyümektedir. Denizcilik sektörünün artan dünya nüfusu için önemli bir gıda, endüstriyel ürün ve istihdam kaynağı olduğu gerçeğinden hareket eden Yiğit Yatırım, bu alanda birçok faaliyetler göstermektedir.

GEMİCİLİK GRUBU
Ülkemiz, yaklaşık 8.300 km. kıyı uzunluğuyla ve bulunduğu konum itibariyle, uluslararası deniz taşımacılığı ve deniz – yat turizmi açısından stratejik öneme sahiptir. Ancak gemi inşa sanayimizin ve ülkemizdeki yat turizmi altyapısının gelişmesi için kat edilmesi gereken büyük bir yol vardır.
Dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlar yapılması, dış ticaret taşımalarında deniz yolu payının yükseltilmesi, deniz turizmi, yatçılık ve balıkçılığın geliştirilmesi, bu sektöre yapılan doğrudan yatırımlarla ve yan sanayi yatırımlarıyla mümkün olabilecektir. Bu bilinçle denizcilik ve gemicilik sektörüne yatırım yapan Yiğit Yatırım, birçok faaliyet göstermektedir.

Turizm Grubu

Dünyada, seyahat endüstrisi olarak tanımlanan turizm, 2000 yılının sonunda 690 milyon turiste ve 470 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşmıştı. Geçen 14 yıl sonunda, bu rakam üç katına çıktı ve 1.2 trilyon dolara yaklaştı. Türkiye’de, yine 2000’li yılların başında 10 milyon olan sayısı, 14 yılda 25 milyona yükselmiş, turizm gelirleri ise 3 kat artarak 30 milyar dolara ulaşmıştır. Turizm sektörü, aynı zamanda 40’a yakın yan sektör için de vazgeçilmez bir çalışma alanı Dünya ekonomilerinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturan turizmin, 2020 yılında 2 trilyon dolarlık gelir düzeyine ulaşacağı öngörülüyor. Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı bir araştırmaya göre, 21. yüzyılda değişen turist profili ve bu profile uygun talebin karşılanabilmesi için turistik bölgelerin yatırım politikalarını yeniden gözden geçirmeleri, pazarlamada kullanılan teknikleri değiştirmeleri ve yeni tanıtım araçları geliştirmeleri gerekiyor. Ülkelerin turizm potansiyeline yönelik kalıcı tercihlerin oluşturulması, turizm ekonomisini ulusal gelirin gözde unsuru olarak değerlendiren her destinasyon için zorunlu. Turizm sektöründe yaşanan tatlı rekabet dahilinde, dünyadaki tüm destinasyonlar için geçerli paylaşım pastasındaki dilimlerin büyümesi ise, sağlıklı bir hedef kitle analizine, bu analize dayalı stratejik planlamaya ve sonuçta, amaca uygun ürün ve tanıtım materyalleri bütününe bağlanıyor.

TURİZM KÜLTÜRÜ – KÜLTÜR TURİZMİ
Türkiye, taşıdığı doğa zenginliğinin yanısıra, binlerce yılın birikimiyle harmanlanmış zengin bir kültür dokusuna sahip. Bugüne dek Anadolu’da 18.000 antik yerleşim alanı olduğu saptandı. Doğanın sunduğu benzersiz hazineye sırt vermiş yazılı kayalar, mağaralar ve binlerce höyük, daha gizlerine varılmamış halde öylece duruyor. Troya, kazıya başlanmadan önce, Anadolu’daki binlerce höyükten herhangi biriydi. Sonunda üst üste dokuz uygarlık ve Homeros’un bütün gizi ortaya serildi. Bugün Troya’dan sonra Homeros’u, epopeleri daha iyi anlıyoruz.
Asur’un, Sümer’in gövdesi Mezopotamya’daysa, başı Anadolu’dadır. Hititler ve diğerleri de eklendiği zaman tümü bir kökten filiz vermiş, ayrı ayrı gelişmiş, renk renk çiçek açmış dallar gibidir. Ne kadar kendine özgü olursa olsun bir Hitit heykelinin temelinde Sümer’i bulursunuz. Mısır’dan bile etkiler, kokular var. Hititlerin o şaheser Humarbi Destanı Gılgamış’tan kopmuş, Anadolu gömleğini giymiş yepyeni bir efsanedir. Mezopotamya, tanrılarını Anadolu’ya çağırır, oradan Grek’e gönderir.
Humabi ile Hesiodos’un Theogonya’sının alışverişi hiç de yabana atılacak bir uygarlık alışverişi değildir. Bütün yeraltındaki şehirler açıldığında, yüzbinlerce tablet okunduğunda ve elimize onlarca epope geçtiğinde görülecek ki, büyük bir Akdeniz dünyası yaratılmış çağlar boyu. Ülkeler, çağlar, uygarlıklar birbirini etkileyerek, besleyerek büyük bir destanı kol kol, dal dal geliştirmiş.
Yiğit Yatırım, bu müthiş doğa ve kültür hazinesini Türk ve dünya insanıyla buluşturmak üzere yola çıktı. Turizm yatımlarını acente hizmetiyle başlatan, ancak bununla yetinmeyen Yiğit Yatırım, destinasyonlara özel müzeler, tematik oteller, mağazalar ve farklı tanıtım stratejilerini hedefleyen projeleriyle, turizm alanında da fark yaratıyor. Turizm kültürüne kültür turizmiyle, kültür turizmine turizm kültürüyle değer katıyor. Yiğit Yatırım’in bu alanda yürütmekte olduğu güncel proje; müze, otel, mağaza ve tanıtım seti bütünüyle, Demre Noel Baba projesi.

Hizmet ve Eğlence Grubu

Yiğit Yatırım Hizmet ve Eğlence Grupları, bir yandan bütün firma yapılaşmalarına danışmanlık, araştırma, eğitim ve sosyal sorumluluk alanında hizmet verirken, diğer yandan firmamız dışındaki ilgili tüm sektörlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gelişen teknoloji, istihdam düzeyindeki artış, tarımdan sanayiye göçenlerin adaptasyonuna kadar her alanda ekonomideki değişkenlerin çeşitlenmesi danışmanlık sektörünü bu rekabet ortamında üstlere taşımıştır. ”İnsan ancak anladığı şeyi duyar” sözünden yola çıkan ”Yiğit Danışmanlık” anlaşılmayanı duymaya değil özümsemeye yardım eder ve bu yöndeki algılara profesyonel bir bakış açısı getirir. Faaliyetlerini, daha akılcı ve gelişimi hızlandıran çözüm önerileri üzerinden yürütür ve bu esnada karşılaşılabilecek risklerin yönetimi konusunda proje ve plan üretir. Teknolojik gelişmelerle birlikte, modern ekonomik ilişkiler kapsamında daha da karmaşık hale gelen mevzuatlar ve iş yaşamındaki rekabetin keskinleştirdiği kişisel gelişim ölçütleri, danışmanlık faaliyetlerini hizmet sektörünün yükselen değeri haline getirmiştir. Faaliyetlerini bu boyutta genişleten Yiğit Yatırım, danışmanlık alanında da birçok belirtilen başarılı çalışmalara imza atmak icin yola çıkmıştır. Günümüzde devletlerarası ilişkilerden kurumlar firmalar ve bireyler arası ilişkilere dek, kullanılan en etkin iletişim araçlarından birini lobi çalışmaları oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde güçlü ilişkileri ve konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çalışan Yiğit Yatırım, lobi ve tanıtım hizmetleri alanında birçok faaliyetleri göstermektedir. Konusunda uzman proje yöneticisi ekibimizle ulusal ve uluslararası boyutta proje oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında danışmanlık desteği vermekteyiz.

YEME VE İÇME SEKTÖRÜ
Sanayideki ve üretim teknolojilerindeki gelişimin yanı sıra yemek ve içecek sektöründeki gelişmeyi, sürekliliği gören Yiğit Holding, Sharkan yeme ve içme grubunu kendi bünyesine katmıştır.
Pandemi son bir yıldır iş ve sosyal hayatımızda köklü değişikliklere neden olmaya devam ediyor. Günlük iş yapış şekillerimiz ve alışkanlıklarımız değişti ve değişmeye de devam ediyor. Aktüel hayatın her alanında olan değişiklikler, yeni alışkanlıkları ve yeni trendleri de beraberinde getiriyor. Değişime uğrayan alanlardan bir tanesi de yeme içme sektörü ve gelişen yeni trendler oluyor. Yeni trendler ile gelenekselliği harmanlayarak yeni projeler geliştirerek hem Türkiye’de hem de Amerika’da projelerini sürdürmektedir.

EĞLENCE
Gelişen ülkeler, sadece ihtişamlı binalarla, köprü ve tünellerle değil (evet bunlar da mutlaka olmalı), bunlarla entegreli daha çok sosyalleşmiş topluluklarla birlikte ekonomik olarak dengeli büyüme sağlayabilirler.
Günümüzde eğlence sektörü büyük bir gelişme yakalayarak oldukça büyümeye başlayan bir sektör olmaktadır. Nedeni ise, sadece çocuklar tarafından değil, küçük büyük her yaşta kişinin bu sektörün hedef müşterileri kitlesi olmuş durumdadır. Günümüzde kar oranlarının giderek yükselmesi ve kitlelerin fazla olması nedeni ile yeni yatırımlar kesinlikle hep bu yönde olmaya başlamıştır. Aynı zamanda ülkemizde eğlence sektörünün giderek gelişmeye başlamasından sonra turizm sektörü de canlanmaya başlayarak ülke ekonomisi de oldukça katkıda bulunmaya başlamıştır. Yenilikleri ve farklı eğlence şekillerde sunulan ülkemizde tatil bölgelerinin yanı sıra artık bütün şehitlerde eğlenceye yönelik bir çok farklı aktivite yapılacak mekanlar hızla gelişerek kendilerini geliştirmeye başlamıştır.
Eğlence ve tüketim sektöründeki gelişmeyi, sürekliliği gören Yiğit Holding, Entertainment, Influencer, Vlogger gibi bir çok Eğlence ve tüketim grubunu kendi bünyesine katmıştır.Yeni eğlence alışkanlıkları ile gelenekselliği harmanlayarak yeni projeler geliştirerek hem Türkiye’de hem de Amerika’da projelerini sürdürmektedir.

DANIŞMANLIK
Sanayideki ve üretim teknolojilerindeki gelişimle birlikte izlenen toplam refah artışı ve elde edilen yüksek gelir seviyesi, sanayi sektörüne paralel olarak hizmet sektörünün hacmini ve önemini de artırmış bulunuyor.
Teknolojik gelişmelerle birlikte, modern ekonomik ilişkiler kapsamında daha da karmaşık hale gelen mevzuatlar ve iş yaşamındaki rekabetin keskinleştirdiği kişisel gelişim ölçütleri, danışmanlık faaliyetlerini hizmet sektörünün yükselen değeri haline getirmiştir. Faaliyetlerini bu boyutta genişleten Yiğit Yatırım, danışmanlık alanında da birçok belirtilen başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

LOBİ VE İTİBAR YÖNETİMİ
Günümüzde devletlerarası ilişkilerden kurumlar firmalar ve bireyler arası ilişkilere dek, kullanılan en etkin iletişim araçlarından birini lobi çalışmaları oluşturmaktadır. Somut hedeflere yönelik eylem planlarıyla kapsamlı bir iletişim stratejisinin ana unsuru durumundadır. Lobicilik, kavram olarak “siyasal karar alma mekanizmalarını etkilemek“ anlamına gelmekle birlikte, artık halkla ilişkiler çalışmalarının her alanında kullanılan ve farklı tanıtım araçlarının bileşiminden yararlanan bir faaliyetler bütününe dönüşmüştür. Uluslararası düzeyde güçlü ilişkileri ve konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çalışan Yiğit Yatırım, lobi ve tanıtım hizmetleri alanında birçok faaliyetleri göstermektedir.

PROJE DANIŞMANLIĞI
Bu yüzyılın projeler dünyası olduğunu açıkça görmekteyiz. Dünyada; bir restoran yatırımı, bir yazılım geliştirilmesi, bir uçak üretimi, bir gemi geliştirilmesi gibi işler özgün karakterleri nedeniyle “proje” olarak ele alınmakta ve bir proje yönetim metodolojisi ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde yenilikler geliştirmek ve atılımlar yapmak, başarıya ulaşmanın ön koşulu haline gelmiş, projenin başarısı, firmanın başarısının göstergesi olmuştur. Başarılı projeyi, zaman, bütçe, kalite kaygısı gütmeksizin bir şekilde tamamlanmış proje olarak değil, “hedeflediği sonuçları, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde gerçekleştirebilen proje” olarak görmek lazım. Başarılı kurumların ve başarılı yöneticilerin; proje geliştirme, doğru projeyi seçme ve projeyi başarıyla tamamlama becerilerine sahip olması bir zorunluluktur. “Proje Yönetimi“ temel bilimler gibi kesin ve belirli kuralları olan bir bilim dalı değildir. Proje Yönetimi’nin teorisi başarılı uygulamalara ve deneyimlere dayanarak geliştirilmiştir.
Proje, her şeyden önce ‘düş kurma’ işidir, bir düşün ‘bilgiye’ dönüştürülmesidir, bilgilerden, onlardan anladıklarımızdan tutarlı ‘fikirler’ üretilmesidir ve proje, ideallerimizin ‘yaratmak istediğimiz sonuçla’ somutlaştırılmasıdır
Proje yapma, insana özgü bir özelliktir. Geleceği öngörmek, olası gelişmelere göre alternatif tepki biçimlerini belirlemek, yani kendi geleceğini yaratmak sadece insana özgüdür.
Konusunda uzman proje yöneticisi ekibimizle ulusal ve uluslararası boyutta proje oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında danışmanlık desteği vermekteyiz.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI
Yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak biz, amaçlanan uzun ve kısa vadeli yatırım hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri durumlarının dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulmasını hedeflemekteyiz.
Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yatırımcılara gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde hiçbir zaman bulunulmaz. Yatırım tavsiyeleri, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılarak sunulur.Yatırımcının mali durumunu, yatırım amaçlarını, likide, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunmak ana amaçtır. Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile yatırımcılar arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle yatırımcının menfaati gözetilerek, yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise yatırımcılara adil davranılır.Yatırımcılara duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları yatırımcılara duyurulmadan önce kendi veya üçüncü şahıslar lehine kullanılamaz.

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
Yeni dünya düzeninin getirmiş olduğu rekabet ortamı bu alanda atılım yapmak isteyen şirketleri harekete geçirmiştir. Araştırma ve deneysel geliştirmeye olan ihtiyacı bir kez daha önemli kılmıştır. Insan aklının sınırlarını zorlamak fark yaratmak için en etkili çözümdür. Yaratıcılık, yeniliklerin takibi ve bilginin genişletilebilir doğası ancak sistemli ve akılcı yöntemler ile ele alındığında verimli olabilir. Yiğit Yatırım bu bilinçle sektör ve şirketleri diğerlerinden farklı kılmak ve uzun vadede rekabet etmelerini sağlamak icin ar-ge takımı ile entegre çalışarak hizmet sunmaktadır.
Bir yanda eşsiz güzellikte ve verimlilikte sualtı zenginliği, öte yanda benzersiz bir tarih hazinesi. Yiğit Yatırım bünyesinde oluşturulan ”Yiğit Araştırma” birimi, sualtı ve tarih araştırmalarıyla, Türkiye’ye sağladığı yararlar kadar evrensel kültür ve ekoloji mirasına da katkıda bulunuyor. Yiğit Araştırma’nın konuyla ilgili çalışma alanları ekte belirtildiği gibidir…
Yiğit Yatırım, bünyesinde oluşturduğu ”Yiğit Akademi” ile sinemanın genç yeteneklerine uluslararası bir kariyerin ve deneyime dayalı bir sinema eğitiminin kapılarını aralıyor. Yiğit Akademi, genç sinemacı adaylarını desteklemek ve uluslararası projelerde yer almalarını sağlamak üzere, birçok faaliyetler planlamış bulunuyor.
Firmalar düzeyinde bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak, yeni ürünlere ve yeni üretim süreçlerine zemin hazırlamak amacıyla yürütülen bu sistematik çalışma, Yiğit Yatırım’in AR-GE oluşumu tarafından belirtilen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA
Türkiye, bulunduğu coğrafya gereği bünyesinde iki büyük zenginliği barındırıyor. Bunlardan ilki, Anadolu yarımadasının üç kıyısını çevreleyen dört denizdir. Öyle ki İstanbul’umuz, dünyada içinden deniz geçen tek şehir ünvanını taşıyor. Diğeri ise, bu denizlerle çevrili kara parçası üzerinde onbinlerce yıldır birbirini besleyerek büyüyen uygarlıklar ve bu uygarlıkların bıraktığı izler…
Bir yanda eşsiz güzellikte ve verimlilikte sualtı zenginliği, öte yanda benzersiz bir tarih hazinesi. Yiğit Yatırım bünyesinde oluşturulan ”Yiğit Araştırma” birimi, sualtı ve tarih araştırmalarıyla, Türkiye’ye sağladığı yararlar kadar evrensel kültür ve ekoloji mirasına da katkıda bulunuyor. Yiğit Araştırma’nın konuyla ilgili çalışma alanları ekte belirtildiği gibidir…

AKADEMİ
Yedinci sanat sinema, gerek tüm sanat türlerinin bileşeni olması, gerekse ulaştığı izleyici kitlesinin genişliği nedeniyle son yüzyılın yükselen değeri oldu. Sanatsal bir performans olmanın ötesinde Amerika ve Hindistan başta olmak üzere bir çok ülkede “endüstri“ haline geldi. Türkiye ise, son 10 yılda gerçekleşen film üretimleri ve izleyici sayısıyla, dünya ülkeleri arasında özgün sinemasını en hızlı geliştiren ülke olarak dikkati çekiyor.
Yiğit Yatırım, bünyesinde oluşturduğu ”Yiğit Akademi” ile sinemanın genç yeteneklerine uluslararası bir kariyerin ve deneyime dayalı bir sinema eğitiminin kapılarını aralıyor. Türk yönetmen, oyuncu, senarist ve teknik eleman adaylarına Amerika’da sinema eğitimi olanağı sunmak için çalışmalarını da sürdürüyor. Bununla birlikte, Amerika’da eğitimlerini ve çalışmalarını sürdüren sinema öğrencilerini Türk sinema endüstrisiyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Yiğit Akademi, genç sinemacı adaylarını desteklemek ve uluslararası projelerde yer almalarını sağlamak üzere, birçok faaliyetler planlamış bulunuyor.

AR-GE
Kısaca AR-GE olarak bilinen Araştırma – Geliştirme faaliyeti, gerek ülkelerin kalkınma stratejilerinin ana karakterini, gerekse modern işletme anlayışının ilk sıraya konulması gereken temel değerini ifade etmektedir. Firmalar düzeyinde bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak, yeni ürünlere ve yeni üretim süreçlerine zemin hazırlamak amacıyla yürütülen bu sistematik çalışma, Yiğit Yatırım’in AR-GE oluşumu tarafından belirtilen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk ve Kültür

İnsanin kendi gerçekliği içerisinde özünden uzaklaşıp daha somut bir yaklaşımla toplumla bütünleşme eğilimi sosyal sorumluluk bilincinin topluma yerleştirilmesi için en etkili yollardan biridir. Günümüzde yeşil politikanın önemli bir misyon haline gelmesi ile birlikte toplumsal duyarlılık daha ön plana çıkmıştır. Kimi zaman ekonomik sebepler kurumsal sosyal sorumluluk önünde bir engel olasada geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması doğaya ve gelecek nesillere bırakılacak en iyi paylaşımdır. Sosyal sorumluluk misyonunu bu bilinçle tanımlayan Yiğit Yatırım, sualtı projeleri başta olmak üzere kendi bünyesinde hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, farklı alanlarda ortak projelere de imza atmaktadır. “Bambu” adı altında markalaştırılan Yiğit Yatırım sosyal sorumluluk çalışmaları, belirtilen faaliyet alanlarında tasarlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aynı zamanda Yiğit Yatırım Başkanı Serkan Yiğit’in, kişisel tutkusu olan fotoğrafçılık sanatını dünyanın dört bir yanından usta fotoğrafçılarla buluşarak profesyonel bir performansa dönüştürüyor.

VAHŞİ YAŞAM FOTOĞRAFÇILIĞI
Zaman, Herakleitos’un tanımladığı nehir gibi sınırsız bir özgürlük içinde akıp gidiyor. Görelilik teorileri bir yana, zamanı durdurmak, dönmek ya da geri almak mümkün değil. Öncesi ve sonrasıyla, aklın sınırlarını zorlayan dev bir akış bu…

Oysa zamanın atomu diyebileceğimiz ve belki de tanımlamakta güçlük çekeceğimiz o en kısa “an”ların her birinde hayata dair bir çok öykü gizli. Üstelik bilemediğimiz, göremediğimiz ayrıntılarıyla öykülerin akışını değiştirebilecek güçte bir zaman kesitinden söz ediyoruz. Ve işte o en kısa “an”ı belgelemenin, o en kısa “an”da gizli derin öyküleri anlayabilmenin tek yolu, fotoğraf sanatı… Yiğit Yatırım Başkanı Serkan Yiğit, kişisel tutkusu olan fotoğrafçılık sanatını dünyanın dört bir yanından usta fotoğrafçılarla buluşarak profesyonel bir performansa dönüştürüyor. Doğa, insan, kentler, vahşi yaşam, sualtı alanlarında ki “an” ları ölümsüzleştirmek üzere yola çıkıyor.

BAMBU SOSYAL SORUMLULUK
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, ulusal ve / veya evrensel düzeyde dayanışma gerektiren çok sayıda soruna çözüm aradığımız bir çağ olarak tarihe geçecek. Küresel ya da yerel sorunların çözümü yolunda kamuoyu oluşturma, bilimsel ve uygulamalı yöntemler geliştirme ve bu süreçleri finanse etme faaliyeti, devlet yönetimleri ve ilgili devlet kurumları kadar özel firmaların da sorumluluk alanında olmalıdır.
Sosyal sorumluluk misyonunu bu bilinçle tanımlayan Yiğit Yatırım, sualtı projeleri başta olmak üzere kendi bünyesinde hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, farklı alanlarda ortak projelere de imza atmaktadır. “Bambu” adı altında markalaştırılan Yiğit Yatırım sosyal sorumluluk çalışmaları, belirtilen faaliyet alanlarında tasarlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE OFİS

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA
444-9-948
info@yigitholding.com.tr

AMERİKA OFİS

Brooklyn, NY 11218
+1 (929) 969 27 13
corporation@yigitholding.com.tr